Home WARUNKI KORZYSTANIA
WARUNKI KORZYSTANIA
Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 roku dotyczącej zaufania do gospodarki cyfrowej informujemy użytkowników strony internetowej www.careers.plasticomnium.com, o tożsamości osób i podmiotów zaangażowanych w tworzenie i obsługę strony internetowej.
Wydawca
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA
kod SIREN: 955 512 611
Siedziba: 19, avenue Jules Carteret – 69007 Lyon – Francja
Kapitał zakładowy: 8 939 245,49 €
Tel.: +33 (0) 1 40 87 64 00
Kierownik publikacji: Jean-Sébastien Blanc
Operator strony internetowej: Anne Guillaume

Agencja
We Are Together
6 Bd des Capucines
75009 Paryż
Francja
https://www.wearetogether.fr

Gospodarz
PROceau SARL
24, Boulevard des Frères Voisin
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
www.proceau.net

Zdjęcia
Jean-Philippe MESGUEN, Céline CLANET, Stéphane MURATET, Jean-Lionel DIAS

Warunki korzystania

Niniejsze warunki korzystania opisują warunki wiążące dla Użytkownika korzystającego ze strony internetowej Compagnie Plastic Omnium poświęconej rozwojowi kariery www.careers.plasticomnium.com, zwanej dalej „Stroną internetową.”

Niniejsza Strona internetowa została opracowana do użytku przez firmę Compagnie Plastic Omnium i jej jednostki stowarzyszone, które zostały zdefiniowane jako firmy kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez firmę Compagnie Plastic Omnium SA. Strona ta jest kontrolowana przez firmę Compagnie Plastic Omnium SA lub jest współkontrolowana z nią w rozumieniu artykułów L233-3 i następnych francuskiego kodeksu handlowego (Code de commerce).

„Użytkownik” oznacza użytkownika sieci Web łączącego się lub korzystającego ze strony internetowej www.careers.plasticomnium.com.

Celem Strony internetowej Compagnie Plastic Omnium, poświęconej rozwojowi kariery, jest dostarczenie informacji dotyczących możliwości rozwoju kariery w Compagnie Plastic Omnium i otrzymywanie informacji od potencjalnych osób ubiegających się o pracę.

Firma Compagnie Plastic Omnium dokłada wysiłków, aby zapewnić, że informacje dostarczane Użytkownikowi – wyłącznie do celów informacyjnych – są dokładne i aktualne i rezerwuje sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści swojej Strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Compagnie Plastic Omnium nie gwarantuje jakości, dokładności i kompletności informacji umieszczanych na Stronie internetowej. Użytkownik Strony internetowej musi przestrzegać poniższych warunków korzystania.

Podczas przeglądania Strony internetowej oraz czytania i/lub wykorzystywania jej treści Użytkownik wyraża zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie warunków korzystania.

Dane osobowe

Zobacz naszą Politykę Prywatności.

Własność intelektualna
Wszystkie elementy Strony internetowej oraz sama Strona internetowa są chronione prawem własności intelektualnej lub wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Obecna Strona internetowa stanowi dzieło, którego autorem jest Compagnie Plastic Omnium, jak określono w artykułach L111-1 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej. Fotografie, teksty, slogany, rysunki, obrazy, dźwięki i utwory zamieszczone na Stronie są własnością Compagnie Plastic Omnium lub osób trzecich, które upoważniły Compagnie Plastic Omnium do korzystania z nich. Zabrania się reprodukowania, odwzorowywania, wykorzystywania, kopiowania lub modyfikowania – w części lub w całości – tekstów lub ilustracji w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Compagnie Plastic Omnium, która rezerwuje sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wystąpienia którejś z powyższych sytuacji. Produkty, procesy i technologie opisane na Stronie internetowej mogą być chronione przez inne prawa własności intelektualnej Compagnie Plastic Omnium lub osób trzecich. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej. Nazwy, loga i znaki handlowe są własnością Compagnie Plastic Omnium i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego pisemnego pozwolenia.

Społeczna odpowiedzialność firmy
Użytkownik wyraźnie zgadza się na korzystanie ze Strony internetowej na swoje własne ryzyko i na swoją własną odpowiedzialność. Firma Compagnie Plastic Omnium i jej jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, natury i konsekwencji, obejmujące szkody materialne, utratę danych lub programów oraz straty finansowe wynikające z dostępu do lub korzystania ze Strony internetowej lub jakichkolwiek stron z nią związanych, lub decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte na tej Stronie internetowej.

Linki do innych stron
Strona internetowa może zawierać linki do innych zrzeszonych lub niezrzeszonych stron internetowych. Strony te są niezależne od Strony internetowej. Ponieważ firma Compagnie Plastic Omnium nie kontroluje tych stron, nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za umożliwienie Użytkownikowi dostępu do nich i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ich treść, reklamę, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych stronach. Co więcej, firma Compagnie Plastic Omnium nie będzie ponosiła odpowiedzialności za korzystanie z tych stron przez Użytkownika, a w konsekwencji za jakąkolwiek rzeczywistą lub domniemaną szkodę lub stratę następującą po lub w związku ze skorzystaniem lub zaufaniem treściom, towarom lub usługom dostępnym na tych stronach. Przypomina się użytkownikowi, że strony stowarzyszone lub niestowarzyszone podlegają swoim własnym warunkom korzystania.

Produkty, usługi i oferty
Produkty, usługi i oferty przedstawione na Stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży, ale przegląd produktów, usług i ofert wprowadzonych do obrotu przez jednostki zależne i stowarzyszone Compagnie Plastic Omnium, które są prawnie niezależne, działają we własnym imieniu i bez solidarnej odpowiedzialności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zdobycie informacji na temat ich dostępności prawnej i handlowej w państwie, w którym prowadzi swoją działalność oraz na temat tego, czy są one odpowiednie do jego potrzeb.

Hiperłącza
Każdy webmaster, który chciałby zamieścić link na swojej stronie do Strony Internetowej musi otrzymać uprzednie pisemne pozwolenie Compagnie Plastic Omnium. Użytkownik, który zostanie przekierowany do strony internetowej osoby trzeciej za pośrednictwem hiperłącza na Stronie internetowej przyjmuje do wiadomości, że Compagnie Plastic Omnium nie kontroluje treści stron, do których może zostać przekierowany. W związku z powyższym Compagnie Plastic Omnium nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tych stron dostępnych poprzez hiperłącza umieszczone na Stronie internetowej.

Pliki cookie
W momencie, gdy Użytkownik odwiedzi Stronę internetową, Compagnie Plastic Omnium może umieścić plik cookie na jego/jej komputerze lub urządzeniu. Plik cookie stanowi fragment tekstu zapisany na twardym dysku/w pamięci komputera/urządzenia Użytkownika. Plik cookie może zostać wykorzystany do wskazania, że Użytkownik odwiedził Stronę internetową i zapisać informacje dotyczące jego/jej wizyty. Plik cookie nie pozwala Compagnie Plastic Omnium na osobistą identyfikację Użytkownika. Pozwala on Compagnie Plastic Omnium zapisać informacje dotyczące wizyty na Stronie internetowej poprzez komputer Użytkownika (odwiedzone strony, data, czas wizyty itp.), które Compagnie Plastic Omnium może następnie odczytać podczas następnych wizyt Użytkownika na Stronie internetowej. Użytkownik może odrzucić pliki cookie poprzez konfigurację swojej przeglądarki. Użytkownik może również sam usunąć pliki cookie w dowolnym czasie za pomocą podręcznika użytkowania komputera/instrukcji obsługi urządzenia.

Aktualizacja Warunków korzystania
Compagnie Plastic Omnium rezerwuje sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie poprzez umieszczenie naszej nowej polityki na Stronie internetowej. W momencie ich umieszczenia na Stronie internetowej, zmiany te i aktualizacje stanowią zawiadomienie dla Użytkownika. Modyfikacja przez Compagnie Plastic Omnium powyższych zmian i aktualizacji stanie się skuteczna w momencie ich umieszczenia na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po umieszczeniu na niej jakichkolwiek modyfikacji będzie oznaczało akceptację takich modyfikacji przez Użytkownika i jego/jej zgodę na nie. Compagnie Plastic Omnium zachęca Użytkownika do regularnego odwiedzania Strony internetowej w celu sprawdzenia czy Compagnie Plastic Omnium nie dokonało modyfikacji dotyczących obecnych warunków korzystania lub jakichkolwiek obowiązujących warunków.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub egzekwowalności niniejszych Warunków będą podlegać jurysdykcji wyłącznej sądów francuskich.

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi Warunkami korzystania, prosimy o kontakt z Działem HR Grupy – 1, rue du Parc – 92593 Levallois-Perret Cedex – Francja.

KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ROZUMIE I ZGODZIŁ SIĘ NA NIENINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Data wejścia w życie: 19.01.2015 r.