POLITYKA PRYWATNOŚCI

Compagnie Plastic Omnium jest właścicielem kilku spółek zależnych, w tym Plastic Omnium Gestion, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 nazywanego Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub „RODO”, w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na Stronie kariery. Każda spółka zależna jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania własnymi ofertami pracy publikowanymi w witrynie w sposób zgodny z postanowieniami rozporządzenia RODO oraz w stosownych przypadkach, z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

Jako użytkownik (zwany dalej « tobą ») możesz zapoznać się z ofertami pracy opublikowanymi przez Compagnie Plastic Omnium i/lub dowolną spółkę zależną Plastic Omnium Group.

Musisz utworzyć konto kandydata i zalogować się na Stronie kariery, aby:

 • Aplikować na ogłoszenia o pracy publikowane na Stronie kariery, poprzez przesłanie swoich danych oraz CV lub za pośrednictwem swojego profilu LinkedIn,
 • Zapisywać wybranych ofert pracy.

Dane osobowe dotyczące Twojego konta kandydata i Twoich aplikacji są gromadzone oraz przetwarzane w następujących celach:

 • zarządzanie Twoim kontem kandydata,
 • zarządzanie i monitorowanie Twoich aplikacji, na przykład w celu sprawdzenia, czy posiadasz umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie wymagane w celu objęcia określonego stanowiska w firmie Plastic Omnium, a także przesyłanie Ci informacji na temat decyzji podejmowanych w procesach rekrutacyjnych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do rozpatrywania aplikacji oraz leży w uzasadnionym interesie Compagnie Plastic Omnium, jej spółek zależnych i agencji pośrednictwa pracy.

Dane osobowe mogą być przeglądane przez firmę Compagnie Plastic Omnium i jej spółki zależne, a w szczególności przez podmioty zależne zajmujące się obsługą ofert pracy zamieszczanych na Stronie kariery, a w niektórych przypadkach przez partnerskie agencje pośrednictwa pracy. Dane osobowe mogą być również dostępne dla podwykonawców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, hosting i utrzymanie Strony kariery.

W żadnych okolicznościach dane osobowe nie będą sprzedawane, przekazywane ani wynajmowane stronom trzecim w rozumieniu postanowień rozporządzenia RODO.

Dane osobowe pozostają na terytorium Unii Europejskiej. W wyjątkowych przypadkach mogą one być przekazywane do kraju spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dany kraj korzysta z decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniego poziomu ochrony lub przynajmniej pod warunkiem uzyskania właściwych gwarancji w zakresie ich ochrony.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zarządzania Twoją aplikacją. Mogą one być przechowywane przez maksymalny okres dwóch lat od ostatniego logowania do konta kandydata, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i zaoferować Ci inne stanowiska, które mogą Cię zainteresować.

Dysponujesz stałym dostępem do swojego konta, aby móc modyfikować, aktualizować lub usuwać swoje dane.

Compagnie Plastic Omnium zapewnia, że wszystkie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu ochrony Twoich danych osobowych. Te zasady bezpieczeństwa i poufności są również nakładane na wszystkich pracowników Compagnie Plastic Omnium i jej spółek zależnych, jak również na wszystkich usługodawców i podwykonawców pracujących dla jednostek Compagnie Plastic Omnium.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenie RODO, dysponujesz następującymi prawami dotyczącymi swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu,
 • prawo skorygowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo do przeniesienia danych, jeżeli dotyczy,
 • prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych i/lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • prawo wycofania wydanej zgody, jeżeli dotyczy.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Compagnie Plastic Omnium:

 • pocztą tradycyjną:

Plastic Omnium
DPO
1 allée Pierre Burelle 92593 Levallois cedex – Francja

 • lub pocztą e-mail: dpo-group@plasticomnium.com

Dysponujesz prawem zgłoszenia skargi do swojego krajowego organu nadzoru.